xxxนักศึกษา ครูฝรั่งสอนแล้วไม่ตั้งใจเรียนแบบนี้ต้องโดนลงโทษ

xxxนักศึกษา ครูฝรั่งสอนแล้วไม่ตั้งใจเรียนแบบนี้ต้องโดนลงโทษ ครูฝรั่งสอนแล้วนักศึกษาหญิงไม่ตั้งใจเรียนจึงต้องเรียนออกมาทำโทษ